Career Booster Logo

CAREER BOOSTER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Yeşilce Mahallesi, Dalgıç Sokak, No: 3/5 Kat: 1-130 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim 6750520768 vergi numaralı Career Booster Teknoloji ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri (“Veri Sorumlusu”, “Veri İşleyen”); careerbooster.co (“Websitesi”, “İnternet Sitesi”) alan adıyla ulaşılabilen websitesi üzerinden sunulan hizmetler (“Career Booster”) kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve kanuni gerekliliklerin eksiksiz yerine getirilmesine büyük önem vermektedir.

1.1. Amaç

İşbu Career Booster Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Career Booster Teknoloji ve İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri adına Career Booster websitesi tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri hakkında Career Booster’ın sağladığı hizmetlerden faydalanan gerçek kişileri (“Kullanıcı”, “Veri Sahibi”,” Kişisel Veri Sahibi”) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

İşbu Politika, İnternet Sitesi üzerinden ve diğer fiziksel yollarla Kullanıcı’nın otomatik olan veya herhangi bir fiziksel kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilere ilişkindir.

Kişisel veri sahiplerine ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnıza bir kısım hükümleri de olabilecektir.

 1. TANIM VE KISALTMALAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda belirtilen ve tekrar eden aralıklarla kendiliğinden gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

Career Booster Websitesi aracılığıyla, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair; adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren formlar, ehliyet, nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport gibi belgeler.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.

Lokasyon Verisi

Career Booster internet sitesi aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde; Career Booster tarafından elde edilen Lokasyon verileri.

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Career Booster’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Eğitim/Mesleki Deneyim/Tecrübe Bilgisi

Career Booster’ın etkinliklerine katılmak amacıyla başvuruda bulunan Kullanıcı’ların eğitim, mesleki deneyim, tecrübelerine yönelik veriler.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Career Booster aracılığıyla toplanan veriler, KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler ile ilgili her aşamada KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Career Booster hizmetleri vasıtasıyla toplanan kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Kanunda sayılan istisnalar dışında, Veri İşleyen ancak veri sahiplerinin açık rızasını alarak kişisel veri işlemektedir. Kanunda sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası alınmadan da kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun Career Booster faaliyetlerini gözeten meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Career Booster tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan amaçlar dahilinde işlenecektir:

 • Career Booster insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,
 • Career Booster tarafından sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Career Booster tarafından yürütülen hizmetlerin ifası,
 • Career Booster ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda idari operasyonların yürütülmesi,
 • Career Booster’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; idari operasyonlar, finans operasyonları, iletişim aktiviteleri ve bunların yürütülmesi,
 • Career Booster ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi,
 • Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sorumlulukla bilgi verilmesi,
 • Career Booster tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin yararlanmasını sağlamak üzere aktivitelerin yapılması.

Yukarıda belirtilen kategoriler Kullanıcı’yı bilgilendirme amaçlı olup, Career Booster’ın gelecekteki faaliyetlerinin yürütülebilmesi için başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Veri Sorumlusu işbu Politikada yapacağı değişiklikleri internet sitesi ve/veya diğer fiziksel yöntemler ile veri sahiplerine duyuracaktır.

4.4. Kişisel Verilerin Saklanması

Elde edilen kişisel veriler, Career Booster’ın faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller ayrı olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Veri Sorumlusu tarafından kendiliğinden veya veri sahibi tarafından başvurulmasıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak Veri Sorumlusu’nun Career Booster’a ilişkin olarak meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresi (on yıl) azami olmakla birlikte ilgili verinin gerektirdiği makul süreler boyunca saklanabilecektir. Saklanması için makul kabul edilebilecek sürenin veya gerektirdiği hallerde zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler; silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri Sorumlusu, KVKK hükümlerine uygun olarak, işbu Politika ile yönetilen Veri Sahipleri’nin kişisel verilerini aşağıda sıralanan yurtiçi ve yurtdışındaki kişilere aktarabilir:

Career Booster iş ortakları,

Career Booster tedarikçileri,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

Hukuken yetkili özel hukuk kişileri.

5.1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması

Veri Sorumlusu meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak ve sınırlı olarak kişisel verileri yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel Veri Sahibi’nin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibi fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılması gerekli ise,
 • Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından anonim hale getirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun Career Booster faaliyetlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

5.2. Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması

Career Booster tarafından; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Veri Sorumlusu bu doğrultuda KVKK’nın 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Career Booster tarafından işbu Politikada yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. Maddesinde Veri Sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahsedilen haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, Veri Sorumlusu’na başvurmak suretiyle kullanabilirler. Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, Veri Sahipleri’nin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik seviyesini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Veri Sorumlusu; i) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve (iii) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki önlemleri -bunlarla sınırlı olmamak üzere- almaktadır:

 • Veri Sorumlusu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Veri Sorumlusu bu durumun en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Veri Sorumlusu, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar veya sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapıyı temin eder.
 • Career Booster faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ ŞARTLARI

8.1. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu’nda ve KVKK’da düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Veri Sorumlusu’nun kararına istinaden veya Kişisel Veri Sahibi’nin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda ilgili yükümlülükler bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirilmektedir.

8.2. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Teknikleri

8.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Veri Sorumlusu ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Veri Sorumlusu tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Veri Sorumlusu bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

8.2.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Veri Sorumlusu, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonim hale getirebilmektedir.

KVKK’nın 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK kapsamı dışında olacağından veri sahibinin hakları bu veriler için geçerli olmayacaktır. Veri Sorumlusu tarafından en çok kullanılan anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Maskeleme: Kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
 • Toplulaştırma: Birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
 • Veri Türetme: Kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.
 • Veri Karma: Kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.
 1. POLİTİKANIN UYGULANMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında bir uyuşmazlık bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulanacağını kabul etmektedir.

Career Booster web sitesi ve hizmetleri için Veri Sorumlusu tarafından düzenlenen işbu Politika [#] tarihinde yürürlüğe girmiştir.